????? ???? ??? ???? ?? ????? “??? ???? ??????” ????? ??? ???? ????? ???, ??? ?????? ?????? ???? ??? ???? ??? ??????? ??? ????? ??????? ???? ????? ???????? ????? ????? ?? ?????/????/????, ????? ???????? ??? ???? ??? ???? ?????, ?? ????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ????????. ??????????? ???? ???????? (??? ?? ?????????? ????? ????????), ????????? ??? ?????-??????, ????? (??? ??? ????) ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ???? ????? ?? ??? ??-?????????? ??????????? ????? ???? ?? ?????, ???????? ????? ?????? ???? ??? ??? ??? ????? ???? ???.

?? ??? ?? ??, ??? ???? ???? ???? ????? ??????? ???? ?????.

One comment on “מה זה מדיה חברתית?

  • כבר מספר שנים שמיליוני איש משוטטים ברחבי האינטרנט ויוצרים תקשורות וירטואליות חוצות מדינות ויבשות. עצם ישיבתנו מול הצג מבלי לראות את הצד השני מאפשרת אינטראקציה קלה ולעיתים חסרת מעצורים. זכור לי עדיין עת עבדתי בבית הספר לשפות “ברליץ” שנהוג היה ללמד בקורסי האנגלית וסדנאות התרבות שעורים על התנהלות בתכתובת עסקית ותקשורת בין תרבויות

Comments are closed.